Tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình là xu hướng tất yếu của nền hành chính hiện đại

Trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình (CK, MB và TNGT) trong hoạt động thanh tra là nhiệm vụ xuyên suốt để khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng, làm trong sạch bộ máy quản lý, là điều kiện cần thiết để […]

Xem thêm

Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta

Là lãnh tụ thiên tài, là nhà ngoại giao kiệt xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo công tác ngoại giao nước nhà vượt qua muôn vàn khó khăn, góp phần giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn Nghị sỹ Quốc hội Anh […]

Xem thêm